kancelaria łódź

Honorarium

Każdorazowo wysokość i sposób zapłaty honorarium ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. Zapewniamy w tym zakresie pełną elastyczność, zarówno jeżeli chodzi o sposób ustalenia wynagrodzenia (ryczałtowe, stawka godzinowa), terminy zapłaty (możliwość rozłożenia na raty) i formy płatności (gotówka, przelew).

Honorarium za usługi jakie świadczy kancelaria

uzależnione jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania zlecenia i nakładu pracy niezbędnego do wykonania zlecenia.

Sprawy sądowe

Honorarium kancelarii za prowadzenie sprawy przed sądem z reguły składa się z dwóch elementów: opłaty wstępnej, płatnej przed podjęciem czynności, oraz premii uzależnionej od wyniku sprawy. Część opłaty wstępnej może zostać rozłożona na raty płatne w toku postępowania.

Wysokość honorarium zawsze ustalana jest z klientem w pisemnej umowie, zawieranej przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy.

Stała obsługa

Honorarium za stałą obsługę może być określone w formie ryczałtu, płatnego z reguły co miesiąc na podstawie faktury VAT, ewentualnie przez ustalenie stawki godzinowej przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

Inne usługi

Honorarium kancelarii za inne usługi (porady prawne, opinie) może być ustalone w formie ryczałtowej, ewentualnie przez określenie stawki godzinowej przy uwzględnieniu czasu niezbędnego do wykonania zlecenia.

kancelaria łódź